Home > Medical center > Khoa ngoại thần kinh / Chấn thương chỉnh hình
  Bệnh viện Good Ssen
  Khoa ngoại thần kinh / Chấn thương chỉnh hình
  Thành phố Daegu, Hàn Quốc
  http://www.goodssen.co.kr/main/main.html
  Bệnh viện Nice
  Khoa ngoại thần kinh / Chấn thương chỉnh hình
  Thành phố Daegu, Hàn Quốc
  http://www.nicehospital.co.kr
  Bệnh viện S-Pohang
  Khoa ngoại thần kinh / Chấn thương chỉnh hình
  Thành phố Daegu, Hàn Quốc
  http://www.pssh.kr
  Bệnh viện Woori
  Khoa ngoại thần kinh / Chấn thương chỉnh hình
  Thành phố Daegu, Hàn Quốc
  http://www.woorihospital.co.kr
  Bệnh viện Đại học Yeungnam
  Khoa ngoại thần kinh / Chấn thương chỉnh hình
  Thành phố Daegu, Hàn Quốc
  http://www.yumc.ac.kr